Reisevilkår for Din Islandsreise

Alminnelige vilkår for pakkereiser Din Islandsreise er medlem av Reisegarantifondet og har derved stilt alle pålagte bankgarantier som kreves for medlemskapet. Dette vil økonomisk sikre de som kjøper pakkereise hos Din Islandsreise, dersom reisen blir innstilt, avbrutt eller som følge av konkurs. Din Islandsreise følger vilkårene i Alminnelige vilkår for pakkereiser. Din Islandsreise har i tillegg egne særskilte betingelser som kan avvike fra de generelle reisevilkårene. Alminnelige vilkår for pakkereiser sammen med Din Islandsreises særskilte vilkår utgjør betingelsene mellom Din Islandsreise og den reisende.

BESTILLING OG BEKREFTELSE
Påmelding må gjøres skriftlig. Bestillingen er bindende når tilbudet vårt er godkjent skriftlig. Ved bestilling aksepterer den reisende våre reisevilkår. Etter bestillingen vil den reisende motta en e-post fra Din Islandsreise med bekreftelse på kjøpet. Den reisende er selv ansvarlig for å oppgi korrekte navn i bestillingen. Feilstavet navn kan medføre kostnad ved en eventuell navneendring. Det må være samsvar mellom navnet på den som skal reise og navnet i passet på vedkommende. Den reisende plikter å kontrollere at bekreftelsen er i samsvar med bestillingen. Alle endringer og spesielle forespørsler må registreres skriftlig. Dersom den reisende har konkrete ønsker til tjenester, skal det angis i bestillingen.

BETALING
Etter at Din Islandsreise har mottatt en skriftlig bestilling sender vi to giroer; en for depositum + flybillett, og en for resterende beløp. Depositum er 20% av reisens totale pris. Dette beløpet refunderes ikke ved en eventuell avbestilling. Depositumet skal betales umiddelbart og senest 24 timer etter bestillingen. Hvis det er pakkepris med flybillett betales hele flyprisen umiddelbart og senest 24 timer etter bestillingen. Flyprisen refunderes ikke ved en eventuell avbestilling. Den resterende betalingen har forfall senest 30 dager før avreise. Om restbeløpet ikke betales innen forfallsdato kan Din Islandsreise betrakte som reisen er avbestilt. Ved bestillinger som gjøres mindre enn 30 dager før avreise må hele reisen betales umiddelbart. Reisedokumenter blir sendt til den reisende etter at Din Islandsreise har mottatt den siste betalingen og senest 15 dager før avreise.

YTELSER
Bestillingen omfatter de ytelser som er avtalt mellom Din Islandsreise, og den reisende. Ved vurdering av hva som er avtalt, tas det utgangspunkt i bestillingen, bekreftelsen og reisebeviset eller andre liknende reisedokumenter. Dersom Din Islandsreise vil ta forbehold som knytter seg til bestemte sider ved transport og hotell med mer, må dette bekreftes skriftlig. Tilslutningsreiser (utflukter, transport med mer) er kun inkludert i reisens pris dersom dette fremkommer tydelig i avtalen. Tilbud som kunden aksepterer under oppholdet, men som ikke er spesifisert i reisedokumenter, må betales separat og kan derfor ikke anses som en del av selve reisen. Hvis den reisende uteblir ved avreise/hjemreise eller er forhindret fra å reise på grunn av manglende billetter, gyldig pass eller på annen måte unnlater å utnytte de ytelser som er bestilt, kan den reisende ikke kreve godtgjørelse for de ubenyttede ytelsene.

PRISER
Alle priser gjelder per person om ikke annet er nevnt. Prisene baserer seg på gjeldende priser, skatter, avgifter og valutakurser per bestillingsdato. Din Islandsreise tar forbehold om eventuelle prisøkninger som skjer etter bestillingen, og som vil medføre prisforhøyelse på reisen. Vi vil da varsle den reisende senest 15 dager før avreise. Hvis prisen øker med mer enn 10% av den avtalte prisen har den reisende rett til å annullere reisen og få tilbakebetalt tidligere innbetalt beløp, utenom flyprisen. Annulleringen må skje skriftlig og umiddelbart, senest 3 dager etter mottatt varsel om prisforhøyelse.

AVBESTILLING
Den reisende kan når som helst ved skriftlig varsel før avreise, avbestille sin reise. Den reisendes avbestilling vil tre i kraft fra den dato den er mottatt av Din Islandsreise. Ved avbestilling gjelder følgende regler; Ved avbestilling 46 til 22 dager før avreise belastes 70% av resterende prisen. Ved avbestilling 21 til 01 dager før avreise belastes 100% av resterende prisen. Hvis den reisende ikke møter opp eller mangler papirer for å kunne delta på reisen belastes 100% av prisen. Depositum og flybilletter refunderes ikke ved en eventuell avbestilling.

ENDRINGER
Hvis den reisende ønsker endringer av reisetidspunkt, antall dager, avreisested, hotell eller aktiviteter etter at kjøpet er inngått, vil dette bli belastet med et administrasjonsgebyr på kr. 250.- per person. I tillegg kan det komme pristillegg fra flyselskap og hotell. Hvis antall deltakere i en gruppereise blir redusert og dette påvirker prisen til resten av gruppen, vil prisen bli justert. Navnendringer er mulig dersom den nye personen oppfyller betingelsene for å delta i pakkereisen. Forutsetningen er at Din Islandsreise gis skriftlig melding om dette minst 46 dager før avreise og at underleverandører som Din Islandsreise benytter også godtar slike endringer. Ved overdragelse av reise vil det komme et navneendringsgebyr. Den reisende vil bli informert om den totale avgiften i hvert enkelt tilfelle. Den opprinnelige kunde og den nye reisende hefter solidarisk for endringsavgiften og eventuelt restbeløp.

DIN ISLANDSREISES RETT TIL Å AVLYSE/ENDRE REISEN UTEN ERSTATNINGSPLIKT
For få påmeldte. Din Islandsreise forbeholder seg retten til å avlyse en reise på grunn av for lite deltakertall. Ved avlysning vil den reisende få hele sitt innbetalte beløp refundert. Varsel om avlysning må foreligge senest 4 uker før avreise.

Hindringer utenfor Din Islandsreises kontroll. Din Islandsreise kan når som helst kansellere eller foreta vesentlige endringer i reisen uten erstatningsansvar, dersom vi kan godtgjøre at den ikke kan gjennomføres som følge av hindringer som ligger utenfor vår kontroll. Dette kan være ved Force Majeure det vil si ved nødstilfeller slik som naturkatastrofe, krig, voldelige tilløp, terrorisme, revolusjon, myndighetsbeslutninger, brann, oversvømmelse, eksplosjon, tåke, dårlig vær, streik, lockout, boikott eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte. Din Islandsreise skal underrette den reisende om reisen blir avlyst.

Din Islandsreise formidler flyreiser fra flere flyselskaper hvor det er flyselskapenes alene ansvar for at selve transporten blir utført korrekt. Din Islandsreise har derfor ikke noe ansvar for at de formidlede tjenestene ikke blir utført som lovet. I tilfelle flystreik eller andre streiker som påvirker flyreisen, kan Din Islandsreise eller flyselskapet være behjelpelige med ombooking. Men dette kan først skje idet streiken er en realitet og utelukkende ifølge flyselskapets retningslinjer. Er en streik varslet men enda ikke trådt i kraft, er det på den reisendes egen regning dersom man allikevel ønsker å endre eller annullere en reservasjon.

Din Islandsreise kan ikke holdes ansvarlig for utenforstående hendelser eller hendelser påført av tredjepart. Dette kan for eksempel være forsinkelser på grunn av veiforhold, bagasje som ikke kommer frem, endring i flyselskapets ruteplaner osv. Ved slike hendelser skal den reisende rette seg direkte til aktuelt selskap som er ansvarlig for hendelsen. På bakgrunn av dette kan Din Islandsreise ikke holdes økonomisk ansvarlig for utlegg eller konsekvenser som Force Majeure eller uforutsette hendelser måtte medføre for våre reisende. Vi kan heller ikke holdes ansvarlig for indirekte tap, konsekvenstap, som kunden måtte bli påført som følge av feil, kanselleringer eller forsinkelser.

Din Islandsreises rett til å endre reisens etter avtaleinngåelse. Din Islandsreise forbeholder seg retten til å kunne endre reiseruten i.h.t. det som er beskrevet i reiseprogrammet uten erstatningsplikt. Det kan skyldes veiforhold og/eller vær. Det kan også skyldes tilgjengelighet på overnatting som gjør at Din Islandsreise ikke kan gjennomføre det planlagte dag-til-dag programmet men at de blir nødt til å bytte om på programrekkefølgen.

Alle endringer som Din Islandsreise foretar skal ikke bli mangelfulle for den reisende i.h.t. beskrevet reiseprogram. Alternativt tilbud skal være likeverdig det alternativet som det den reisende har bestilt. Din Islandsreise skal også sørge for at endringer blir opplyst når de er kjent med saken, og at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe i forbindelse med den endringen som blir foretatt.

DIN ISLANDSREISES ANSVAR
Din Islandsreise har som mål at den reisende opplever reisen i henhold til forventninger. Din Islandsreise er ansvarlig for gjennomføring av reisen i samsvar med det avtalte programmet. Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i reisen, skal Din Islandsreiser snarest mulig opplyse om forholdet og i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe.

DEN REISENDES ANSVAR
Den reisende er pliktet til å gi Din Islandsreise de relevante informasjoner som har vesentlig betydning for gjennomføringen av reisen. Ved bestilling av reise må den reisende akseptere og sette seg inn i Din Islandsreise sine reisevilkår. Den reisende er også ansvarlig for å kontrollere at reisedokumentene er utstedt i overensstemmelse med bestillingen. Den reisende er ansvarlig for å betale det avtalte beløpet innen den frist som er avtalt. Ved betalingsmislighold kan Din Islandsreise annullere bestillingen.

Den reisende plikter å ta med gyldig pass, billetter, vouchere og andre dokumenter som måtte være nødvendige for reisen. Den reisende har selv ansvar for å tegne de avbestillings- og reiseforsikringer som anses å være nødvendige. Den reisende har selv ansvar for å møte tids nok opp på flyplassen. Flyselskapene stenger innsjekkingsmuligheten etter en fastsatt tid. Flybilletter blir ikke refundert ved for sent oppmøte. Dette gjelder også grunnet eksterne forhold som for eksempel forsinket transportmiddel til flyplassen. Din Islandsreise er ikke ansvarlig hvis den reisende har kjøpt separate flybilletter og mister forbindelsen på grunn av forsinkelser, kanselleringer eller endringer i flytider. Da er det den reisende som selv er ansvarlig og må selv stå for eventuell merkostnad dette måtte medføre.

Den reisende plikter å rette seg etter hotellers og andre underleverandørers ordens- reglement. Den reisende må ikke opptre til sjenanse for andre medreisende og kan gjøres erstatningspliktig hvis hun/han med vilje eller uaktsomhet påfører medreisende eller arrangøren tap. Den reisende er forpliktet til å følge instruksjoner og overholde lover og regler fra reiseleder og annet personell i knytning til reisen. Din Islandsreise kan når som helst annullere reisen til den reisende hvis vedkommende viser dårlig oppførsel eller ugagn. Kostnader i forbindelse med returen må den reisende selv dekke.

MANGLER
Din Islandsreise har som mål å tilby kvalitetsreiser med god kundeservice. Dersom den reisende allikevel opplever mangler eller at noe er galt under reisen må han/hun gjøre Din Islandsreise eller våre samarbeidspartnere oppmerksomme på dette på stedet. Ved en eventuell mangel vil Din Islandsreise forsøke å rette på den så fremt dette ikke medfører uforholdsmessig store ulemper eller kostnader for oss i forhold til mangelens betydning for den reisende. Hvis den reisende ikke påpeker problemet på stedet, og det av den grunn ikke blir mulighet å rette på feilen, vil dette medføre at den reisende ikke kan kreve erstatning fra Din Islandsreise ved hjemkomst.

Mangel på reise er hvis reisen avviker fra det som Din Islandsreise har opplyst om i bestillingen. Det er en mangel hvis vi har unnlatt å gi opplysninger eller har gitt feilaktige opplysninger om forhold som normalt vil være av betydning for den reisende. Ved vurderingen av om en mangel foreligger skal det legges vekt på om opplysningene eller utelatelsen av disse kan ha innvirket på den reisendes beslutning om å reise eller valg av arrangør. Avvik av en slik art som den reisende må regne med skjer fra tid til annen og som er av mindre betydning, anses ikke som mangel. Med mindre annet er avtalt, ansees ikke som mangel:
- Forsinket avgang eller fremskutt avreise som Din Islandsreise eller transportør ikke er herre over.
- Avvik fra vanlige vær- og temperaturforhold eller andre forhold av klimamessig karakter.
- Forhold som skyldes den reisendes egen forsømmelse.
- Mangler som skyldes Force Majeure.

KLAGEFRIST
Dersom den reisende ønsker å klage på en mangel under reisen, må han/hun klage på stedet slik at det er mulighet å rette opp i feilen. Hvis klagen ikke fører frem bes den reisende om å kontakte Din Islandsreise umiddelbart. Hvis det heller ikke løser mangelen ber vi om at en skriftlig klage sendes til Din Islandsreise så snart som mulig, og senest en måned etter hjemkomstdato. Erstatningskrav som mottas etter denne datoen vil ikke bli tatt til betraktning.

ANSVARSBEGRENSNING
Din Islandsreise påtar seg ikke ansvar for tap eller ulempe som skylder den reisendes egen forsømmelse. Den reisende har ikke rett til erstatning hvis Din Islandsreise kan vise at en mangel, endring eller avlysning av reisen, skyldes omstendigheter som ligger utenfor vår kontroll som for eksempel Force Majeure eller lignende, og som vi ved inngåelse av avtalen ikke hadde mulighet for å forutse eller avverge. Din Islandsreise er ikke ansvarlig for forsømmelser, handlinger, eller forsinkelser i forbindelse med tjenester som er formidlet av eksterne leverandører, hoteller, turbusselskaper, guider, restauranter eller noen andre personer eller bedrifter. Din Islandsreise tar ikke ansvar for eventuelle tap av flyturer som skyldes endringer i tidstabeller eller flystreik. Din Islandsreise fraskriver seg ansvar for tap, skader, ulykker, sykdom eller endringer i timeplan grunnet vær, streik eller andre årsaker som er utenfor vår kontroll.

REISEFORSIKRING
Din Islandsreise anbefaler alle sine kunder på det sterkeste å tegne reise- og avbestillingsforsikring før de starter reisen. Forsikringene bør blant annet dekke omkostninger ved ulykke eller død og behandling av sykdom, hjemtransport og tap eller skade av bagasje. Den reisende har ansvar for at reise- og avbestillingsforsikring er i orden og bør gjøre seg kjent med hva forsikringene omfatter. Skulle den reisende bli syk under reisen uten riktig forsikring kan dette bli ekstrem dyrt. Din Islandsreise tilbyr per dags dato hverken avbestillingsforsikring eller reiseforsikring.

REISEVILKÅR GRUPPEREISER
Gruppereise er en reise hvor det er 9 personer eller flere som reiser sammen. På grunn av spesielle og strengere avbestillingsregler hos flyselskaper, hoteller, turbusselskaper, guider, restauranter og andre landarrangementer, har gruppereiser strenge avbestillingsregler. Ved avbestillinger tidligere en 93 dager før avreise kan gruppen få full tilbakebetaling med unntak av depositum og ikke-refunderbare flybilletter. For gruppereiser krever flyselskapene depositum 93 dager før avreise. Dette depositum refunderes ikke dersom flyseter kanselleres og vil derfor medføre tilsvarende kostnad. I enkelte tilfeller må flybilletten betales i sin helhet ved bestilling og refunderes ikke ved en eventuell avbestilling.

For grupper gjelder følgende avbestillingsregler;
Ved avbestilling 71 til 93 dager før avreise belastes 10% av resterende prisen.
Ved avbestilling 56 til 70 dager før avreise belastes 25% av resterende prisen.
Ved avbestilling 31 til 55 dager før avreise belastes 50% av resterende prisen.
Ved avbestilling 15 til 30 dager før avreise belastes 75% av resterende prisen.
Ved avbestilling 0 til 14 dager før avreise belastes 100% av resterende prisen.

Avbestilling av en eller flere personer i en gruppe kan medføre prisøkning for hele gruppen. Din Islandsreise tar forbehold om at ruteendringer på fly vil kunne medføre justeringer i avreise- og ankomsttidspunkter. Ved ruteendringer som medfører endret ankomst/avreisedag vil gruppen ha anledning til å få refusjon for den andelen av pakken som knytter seg til kostnader for flyvinger. Gruppen vil imidlertid ikke bli fritatt for de betalingsforpliktelsene som knytter seg til overnatting og øvrige aktiviteter som er booket. Ved kansellering av flyseter som skyldes ruteendringer vil Din Islandsreise forsøke å finne alternative reiseruter. Endring av flyrute, og avreis- og ankomsttidspunkter vil i de fleste tilfeller medføre høyere pris.

FORBEHOLD OM ENDRINGER OG FEIL
Din Islandsreise tar forbehold om trykkfeil og eventuelt endringer av priser gitt i informasjonsmateriell og på våre internettsider. TVISTER Hvis det mellom Din Islandsreise og den reisende oppstår uenighet om forståelsen av Din Islandsreises reisevilkår, og tvisten ikke løses i minnelighet, kan den reisende bringe saken inn for Reklamasjonsnemnda for Pakkereiser innen 4 uker etter at endelig svar fra Din Islandsreise foreligger.

ANSVARLIG REISEARRANGØR
Din Islandsreise
Dalsveien 51C
0775 Oslo
Telefon: +911 00 640
E-post: post@dinislandsreise.no
Internett: www.dinislandsreise.no

 • Vi har kommet hjem og Island er et fantastisk land. Informasjon og service hos dere er helt topp
  Familien Bakken / Steen – Bilferie
 • Takk, takk, vi hadde en aldeles fantastisk tur. Tusen takk skal dere ha for et flott opplegg
  Firmatur – 56 deltakere
 • Vi har hatt en veldig fin ferie på Island. Vi hadde nok ikke funnet alle de fine stedene på egen
  Elen og Bjørn Riiser – Bilferie
 • Tusen takk. Veldig profesjonelt, skal garantert anbefale dere til andre
  Espen Ilmo – Weekendtur
 • Vi brukte Din Islandsreise som turorganisator. De er det beste turselskapet vi har hatt med å gjøre
  Gudmund Nilssen – Bilferie
 • Takk for fantastisk service. Dette var en topptopp tur for oss alle, og ikke minst for Jubilanten
  Solveig Fredriksen – Weekendtur